28.04.2017.

KCP konkurs za direkrora

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА 
31210 Пожега, 
Књаза Милоша 8 
тел. 031/3825-551 

Директор на период од четири године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високу стручну спрему друштвеног смера, пет година радног искуства у струци, да поседује организационе способности, да предложи програм рада и развоја Установе, као саставни део конкурсне документације. 

Уз пријаву кандидат подноси: 
- оверену фотокопију дипломе о високој стручној спреми стеченој на једном од факултета друштвених наука,
- радну биографију, 
- прилоге којима доказује стручне, организационе и друге квалитете; 
- потврду о радном искуству и стажу; 
- уверење да није осуђиван, односно да не постоји забрана обављања послова директора Културног центра Пожега; 
- уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених. 

Посебан услов прописан чланом 36 Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправка): четворогодишњи план унапређења рада Културног центра Пожега. 

Пријава са доказима о испуњености услова подноси се на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за директора”, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

Ближа обавештења могу се добити на број телефона: 031/3825-551 или лично у КЦ Пожега. 

Нема коментара:

Постави коментар